Teng Hak: Cristiano Ronaldo có thể chơi trong hơn nửa giờ.

Teng Hak: Cristiano Ronaldo có thể chơi trong hơn nửa giờ.Có nên bắt đầu hơn nửa giờ hay không. Cuộc họp báo trước đây đã nói về chủ đề của Ronaldo cho dù nó có thể chiến đấu.